Warszawa Senioralna

Warszawa Senioralna

Zarządzenie, dotyczące standardów usług opiekuńczych, podpisane...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: czw, 2017-11-02 14:22, ext.ktyrluk

Zarządzenie, dotyczące standardów usług opiekuńczych, podpisane 30.10.2017

W dniu 30.10.2017 Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz – Waltz podpisała zarządzenie dotyczące „Standardów usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla m.st. Warszawy”. Nowe przepisy wejdą w życie 1 lutego 2018 roku.Dziś z usług opiekuńczych, finansowanych przez warszawski samorząd, korzysta ponad 6,7 tys.osób.


Z roku na rok seniorów przybywa. Dzięki wprowadzeniu standardów usług opiekuńczych i powołaniu Centrum Usług Społecznych, które działa od maja 2017, pomoc niesiona mieszkańcom w ich domach będzie bardziej dostępna, na wyższym poziomie i taka sama w każdej dzielnicy.

Po przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy m.st. Warszawa podjęło działania na rzecz określenia jednolitych standardów usług opiekuńczych. Przeprowadzone analizy wykazały, że warszawskie ośrodki pomocy społecznej (dalej: OPS) w różny sposób definiują usługi, interpretują przepisy regulujące możliwości skorzystania ze świadczeń, stosują inne zakresy i sposoby ich realizacji, a także procedury wyboru wykonawców, kontroli i monitoringu jakości.

Modernizacja wspomnianego systemu jest zgodna z zapisami dokumentów strategicznych i operacyjnych m.st. Warszawy, służących wzmocnieniu działań w środowisku na rzecz osób zależnych, zapobiegając kierowaniu do domów pomocy społecznej (deinstytucjonalizacji).

W roku 2016 utworzona została nowa jednostka budżetowa miasta, Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, która funkcjonuje od maja 2017 roku. Do jej zadań należy m.in. organizacja i koordynacja usług opiekuńczych, do czego niezbędna jest współpraca z OPS. Zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, CUS będzie także inicjował i organizował inne usługi (np. generalne porządki w trudnych środowiskach, dostarczanie obiadów, teleopieka itp.) oraz inne, alternatywne formy wsparcia na rzecz osób starszych i osób z niepełnosprawnością, mające na celu utrzymanie lub poprawę samodzielnego funkcjonowania w społeczności lokalnej oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Celem opracowania nowych standardów opieki jest zapewnienie odpowiedniej jakości usług opiekuńczych, ujednolicenie sposobu ich realizacji oraz zapewnienie jednolitych zasad dostępu do korzystania ze świadczeń dla mieszkańców stolicy. W załączniku do zarządzenia (do pobrania na dole strony) zawarte są m.in. katalog usług opiekuńczych i specjalistycznych oraz ich zakres i czynności, a także wymogi dla wykonawców i kodeks etyczny opiekunek(ów). Standardy będą podlegać okresowej ewaluacji. W ramach procedury oceniającej zweryfikowane zostaną pierwotne założenia, a także stosowanie proponowanych w dokumencie rozwiązań w praktyce, zwłaszcza, że sytuacja społeczna w mieście i okoliczności świadczenia usług dynamicznie się zmieniają. Ważnym aspektem będzie również analiza wykorzystania nowoczesnych technologii w opiece nad osobami zależnymi.

Wszystkie podejmowane w tym zakresie działania mają przyczynić się do deinstytucjonalizacji wsparcia, a tym samym do zmniejszenia liczby osób kierowanych do całodobowych placówek .

 

 

Pliki do pobrania

 1. 1.

  (plik: 1710_3010.docx, rozmiar pliku: 17.2 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: 1710_3010zal.docx_.docx, rozmiar pliku: 80.41 KB)
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: 1710_3010zal_zal2.doc.doc, rozmiar pliku: 57.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.

  (plik: 1710_3010zal_zal3.docx_.docx, rozmiar pliku: 22.22 KB)
  Pobierz